BOS

Xây dựng hệ thống quản lý hành chính, số hoá doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tham khảo:

  1. Hệ thống quản lý hợp đồng
  2. Hệ thống quản lý chấm định mức công ty truyền thông.