Business to Consumer

  • Thương mại điện tử (ecommerce) là gì?

    Thương mại điện tử (ecommerce) là gì?

    Thương mại điện tử thường được sử dụng để chỉ việc bán các sản phẩm trực tuyến, nhưng nó cũng có thể mô tả bất kỳ loại giao dịch thương mại nào được thực hiện thông qua internet.